УКР    ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

ВИМОГИ ДО НАУКОВОЇ СТАТТІ ТА ЇЇ ОФОРМЛЕННЯ

 

 

Стаття має бути написана на актуальну тему, що широко висвітлює  проблематику з питань філософії та методології публічного управління, механізми багаторівневого врядування, розвитку державної служби та служби в органах місцевого самоврядування та інших актуальних питаннях галузі науки “Державне управління” та галузі знань “Публічне управління та адміністрування”, містити результати глибокого наукового дослідження та обґрунтування отриманих наукових результатів відповідно до мети статті.

Мова написання статті: українська, англійська.

  1.      Структура наукової статті:

- Індекс УДК у верхньому лівому кутку листа.

- ПІБ автора (співавторів), науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи.

- Назва статті (українською та англійською мовами).

- Анотація (не менше 100 слів українською та англійською мовами).

- Ключові слова (українською та англійською мовами).

 

Якість англомовного перекладу анотації до статті, а за необхідності і самої статті, визначає редколегія журналу. За умови виявлення низької якості англомовного перекладу редакція залишає за собою право відхилити друк статті та відправити її автору на доопрацювання.

 

- Постановка проблеми (опис проблеми, що аналізується, у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями).

- Аналіз останніх публікацій за проблематикою та визначення невирішених раніше частин загальної проблеми (у яких започатковано розв’язання проблеми і на які спирається автор; тут треба виділити невирішені раніше частини загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; у цій рубриці обов’язковим є посилання на праці авторів).

- Формулювання цілей (мети) статті (має узгоджуватися з анотацією).

- Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

- Висновки і перспективи подальших досліджень (підсумки дослідження, пропозиції автора й перспективи подальших розвідок у цьому напрямі; висновки мають відповідати меті й узгоджуватися з анотацією).

- Список використаних джерел мовами оригіналу (не менше 10 джерел). Список літератури має складатися з двох частин: література і references.

Література – джерела мовою оригіналу, оформлені відповідно до українського стандарту бібліографічного опису (форма 23, затверджена наказом ВАК України від 03 березня 2008 р., №147). Для оформлення наукових літературних джерел відповідно до вимог Державної атестаційної комісії України можна користуватися онлайн ресурсом автоматичного оформлення джерел http://vak.in.ua

References (транслітерація). References – список літератури, перекладений англійською мовою, або транслітерований в романському алфавіті (рекомендації за міжнародним бібліографічним стандартом APA-2010 http://www.bibme.org/citation-guide/apa/). Назви періодичних українсько- та російськомовних видань (журналів, збірників та ін.) подаються транслітерацією (правила української транслітерації відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. №55, Урядовий кур’єр 10.02.2010, №5), а в дужках – англійською мовою.

 

  2. Оформлення наукової статті:

-структурні частини статті виділяються жирним шрифтом;

- посилання на джерела використаних матеріалів, фактичних та статистичних даних є обов’язковими, вторинне цитування не дозволяється; Посилання на використані джерела оформлюються по мірі появи їх у тексті у квадратних дужках [1, 2, 3-10] або у алфавітному порядку. Гіперпосилання не допускаються;

- у формулах використовуються тільки загальноприйняті символи;

- таблиці, рисунки, формули, графіки повинні бути пронумеровані та мати назву (табл. 1, рис. 1). Під кожною табл. та рис. має бути зазначено джерело (Джерело: …).

- стаття пишеться в текстовому редакторів Word. Параметри тексту задаються відповідними функціями редактора:

·        тип файлу статті – (.doc);

·        шрифт – Times New Roman;

·        розмір шрифту (кегель) – 14;

·        міжрядковий інтервал – 1,5;

·        абзац – 1,25 см;

·        вирівнювання тексту – по ширині;

·        параметри сторінки (береги) – 20 мм;

·        формат – А4;

·        орієнтація – книжкова.

Сторінки нумеруються автоматично в текстовому редакторі, колонтитули не робляться.

Оптимальний обсяг наукової статті (зі списком літератури) – 6-12 сторінок (0,5-0,7 авторського аркушу).

 

Шаблон оформлення наукової статті

УДК ….

ПІП автора, науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи,

НАЗВА СТАТТІ (УКРАЇНСЬКОЮ ТА АНГЛІЙСЬКОЮ МОВАМИ).

Анотація (не менше 100 слів українською та англійською мовами).

Ключові слова (українською та англійською мовами).

Постановка проблеми (опис проблеми, що аналізується, у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями).

Аналіз останніх публікацій за проблематикою та визначення невирішених раніше частин загальної проблеми.

Формулювання цілей (мети) статті.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Висновки і перспективи подальших досліджень.

Список використаних джерел мовами оригіналу.

References (транслітерація).

 

 

© НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ