УКР    ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

ВИМОГИ ДО НАУКОВОЇ СТАТТІ ТА ЇЇ ОФОРМЛЕННЯ

 

Стаття має бути написана на актуальну тему, містити результати глибокого наукового дослідження та обґрунтування отриманих наукових результатів відповідно до мети статті.

  1.       Структура наукової статті:

- УДК.

- ПІБ автора (співавторів), науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи.

- Назва статті (українською та англійською мовами).

- Розширена (не менше 100 слів) анотація (українською та англійською мовами).

- Ключові слова (українською та англійською мовами).

 

Якість англомовного перекладу анотації до статті, а за необхідності і самої статті, визначає редколегія журналу. За умови виявлення низької якості англомовного перекладу редакція залишає за собою право відхилити друк статті та відправити її автору на доопрацювання.

 

- Постановка проблеми (опис проблеми, що аналізується, у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями).

- Аналіз останніх публікацій за проблематикою та визначення невирішених раніше частин загальної проблеми.

- Формулювання цілей (мети) статті.

- Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

- Висновки і перспективи подальших досліджень.

- Список використаних джерел мовами оригіналу.

- References (транслітерація).

 

  2. Оформлення наукової статті:

-структурні частини статті виділяються жирним шрифтом;

- посилання на джерела використаних матеріалів, фактичних та статистичних даних є обов’язковими, вторинне цитування не дозволяється;

- у формулах використовуються тільки загальноприйняті символи;

- таблиці, рисунки, формули, графіки повинні бути пронумеровані та мати назву;

- стаття пишеться в текстовому редакторів Word. Параметри тексту задаються відповідними функціями редактора:

·        тип файлу статті – (.doc);

·        шрифт – TimesNewRoman;

·        розмір шрифту (кегель) – 14;

·        міжрядковий інтервал – 1,5;

·        абзац – 1,25см;

·        вирівнювання тексту – по ширині;

·        параметри сторінки (береги) – 20 мм;

·        формат – А4;

·        орієнтація – книжкова.

Сторінки нумеруються автоматично в текстовому редакторі, колонтитули не робляться.

Оптимальний обсяг наукової статті – 6-12 сторінок (0,5-0,7 авторського аркушу).

 

 

© НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ