УКР    ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

- УДК (зліва);

- ім'я та прізвище автора (авторів) у називному відмінку (зліва);

- науковий ступінь, вчене звання, посада (зліва);

- організація (назва установи, навчального закладу тощо) (зліва);

- OrcID автора (кожного з авторів), якщо немає OrcID-ідентифікатора, то треба зареєструватися на https://orcid.org/ (зліва);

- назва публікації (по центру сторінки великими напівжирними літерами);

- резюме мовою основного тексту обсягом 1800-2000 знаків з пробілами (резюме треба укласти відповідно до композиції статті з такими обов’язковими елементами: Постановка проблеми; Аналіз останніх досліджень (визначення нерозв’язаної проблеми); Мета (цілі) дослідження; Виклад основного матеріалу; Висновки і перспективи подальших розвідок) 

- ключові слова мовою тексту публікації (5–8 слів);

- основний текст матеріалу з обов’язковими елементами, виділеними напівжирним (постановка проблеми; аналіз останніх досліджень; мета (цілі) дослідження; виклад основного матеріалу; висновки і перспективи подальших розвідок).

Внутрішньотекстові посилання вказують у круглих дужках (прізвище автора, рік видання, номер цитованої сторінки), наприклад: (Швецова-Водка, 2015, с. 27). Між літерою с. (сторінка) чи р. (page), що позначають сторінку і її номер, ставлять нерозривний пробіл (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл).

- список використаних джерел (по центру сторінки, напівжирним), оформлений згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». На початку списку подають джерела кирилицею (за алфавітом), за ними – латиницею (також за алфавітним принципом);

- References – романізований варіант списку використаних джерел, у якому література (кирилична) повинна бути транслітерована, перекладена англійською і зазначена у квадратних дужках, оформлена відповідно до стилю АРА. References не треба нумерувати, послідовність подання має відповідати послідовності позицій Списку використаних джерел.

УВАГА! В англомовному тексті оформлення посилань і списку літератури (References) здійснюється відповідно до правил оформлення міжнародного стилю APA (6th edition).

Після списків літератури потрібно подати англійською мовою:

- прізвище автора (авторів) та ініціали у називному відмінку,

- афіляцію (науковий ступінь, вчене звання, посада, інституція);

- назву матеріалу (по центру сторінки, напівжирним);

- структуроване резюме (Summary) англійською мовою до україномовної статті обсягом 1800-2000 знаків з пробілами. Обов’язкові структурно-композиційні елементи англійського резюме:

The general articulation of the issue and its connection with the important research and practice tasks.

The analysis of the recent publications regarding the issues this article deals with; identification of parts of the general problem that have not been previously addressed.

The purpose (the objective) of this article.

The key results and the background.

Conclusions and the prospects of the further research.

УВАГА! Для публікацій англійською мовою резюме українською обсягом 1800-2000 знаків з пробілами з відповідними структурно-композиційними елементами.

- перелік ключових слів (5-8) англійською мовою після Keywords.

 

Для автоматичного формування бібліографічного опису джерела за стилем АРА можна скористатися ресурсом за посиланням: http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book Дані у бібліографічному описі подаються у перекладі англійською мовою, якщо відповідне джерело містить автентичний переклад його бібліографічних даних. Якщо такого автентичного перекладу немає, то бібліографічні дані транслітеруються латинкою, а в квадратних дужках подається переклад назви джерела англійською мовою.

Для автоматичної транслітерації українських джерел варто скористатись сервісом сторінки: http://translit.kh.ua/?lat&passport або http://ukrlit.org/transliteratsiia; для транслітерації російськомовних джерел – http://www.translit.ru.

 Для полегшення оформлення списку джерел за стилем АПА можна скористатися бібліографічними менеджерами, наприклад: Zotero (https://www.zotero.org/), Mendeley (https://www.mendeley.com/), EndNote (http://endnote.com/product-details/basic), вони допоможуть уникнути помилок в оформленні бібліографічного запису. Якщо праці, на які посилається автор статті, мають DOI, їх необхідно зазначати.

- дата подання матеріалу до редколегії арабськими цифрами праворуч, курсивом (Матеріал надійшов 17.10.2019).

Шаблон оформлення матеріалів див. у додатках 1–2.

 

Звертаємо увагу на обов’язкове дотримання технічних вимог до оформлення тексту:

У тексті перед друком (поданні / надсиланні електронної версії матеріалу) видалити зайві пробіли, особливо перед квадратними чи круглими дужками, а також в них. Щоб запобігти зайвим пробілам, потрібно використовувати функцію «Недруковані знаки». Сторінки пронумерувати в текстовому редакторі, колонтитули не виставляти.

Абзацний відступ (1,25 см) виставити для всього тексту (на лінійці або в сервісі «Абзац» – «Перший рядок»). Основний текст має бути вирівняний по ширині, без переносів.

Між ініціалами і прізвищами ставлять нерозривний пробіл (ctrl+shift+space).

Імена та прізвища іноземних авторів подають згідно з правилами чинного Українського правопису (§ 86–100; § 104–105).

Назви будь-яких періодичних видань подають у тексті мовою оригіналу.

Цитати подають мовою статті. Архівні та рукописні джерела цитують і публікують мовою оригіналу. Зміст цитат і посилання на відповідні сторінки мають відповідати першоджерелам.

За потреби уточнень і зауважень текст статті можуть супроводжувати посторінкові примітки (нумерація приміток наскрізна – 1, 2, 3...). Примітки (виноски) робляться автоматично: «Вставка» – «Виноска».

У тексті необхідно використовувати лише лапки такого зразка: «» (за наявності у цитатах слів у лапках, використовують систему подвійних лапок (лапки в лапках): «… ...”...»), розрізняти дефіс (-) і тире (–) (його можна набирати клавішами «ctrl+alt+мінус» на цифровій клавіатурі (або за кодом alt+0150) і в жодному разі не використовувати для цього дефіс; відмінність між дефісом і тире полягає також у пробілах перед і після тире; дефіс завжди без пробілів), для позначення апострофа використовувати відповідний знак: ’ (код alt+0146), градус – це спеціальний знак: ° (код alt+0176).

Треба пам’ятати, що обов’язково потрібен пробіл між цифрами та одиницями вимірювання (грн, %, °С, р. тощо).

Для набору математичних формул обов’язково використовувати формульний редактор МS Word. Рівняння і формули слід відділяти від тексту вільними рядками. Нумерувати потрібно лише ті формули, на які є посилання в тексті. У формулах латинські символи – змінні та константи – даємо курсивом (х, у, тіп), грецькі прямо (?, ?, ?,...), скорочення (cos, sin, tg,...) – прямо, матриці й вектори – напівжирним (А, В);

Використовувати фізичні одиниці й позначення, що містяться у Міжнародній системі одиниць СІ (ГОСТ 988677-61), та відносні атомні маси за шкалою 12С. Назви хімічних сполук подаються тільки за термінологією ЮПАК.

Усі скорочення, вжиті у тексті, мають бути розшифровані. Якщо їх багато, то потрібно укласти список скорочень з розшифруванням.

Усі ілюстративні (графічні) об’єкти, зокрема, імпортовані в текстові файли, слід також додавати в оригінальному форматі (*.tif,*.ерs, *.х1s, *.рsd, *.сdr, *.ррt), зашифровані за прізвищем автора і номером, під яким вони зазначені у тексті. При цьому в тексті мають бути чіткі посилання на них (прив’язки), крім того потрібно, щоб ці об’єкти були вміщені одразу біля «прив’язок», а також мали відповідні текстівки (підписи / назви) та нумерацію. Оскільки друкчорно-білий, не застосовуйте колір в ілюстративному матеріалі.

Для набору таблиць використовуйте вбудований у Word табличний редактор. Таблиці, як і графічні об’єкти, розміщують після першого посилання на них у тексті.

Оформлення таблиць: номер і назва таблиць пишуться над таблицею. Слово «Таблиця», № (якщо більше, ніж одна таблиця) –курсивом. Назва таблиці– напівжирним. Усі колонки і графи таблиці мають бути заповнені.

Оформлення рисунків (до рисунків належать усі ілюстративні елементи: схеми, графіки, діаграми, гістограми, фото, графічні зображення тощо): якщо рисунок має дві або більше кривих, то останні позначаються цифрами курсивними, значення яких подаються у підписі до рисунку, крапка після назви рисунку не ставиться. Під рисунком обов’язково має бути підпис (назва).

Додаток 1

Шаблон оформлення матеріалів українською

 

УДК……

Яків Яковицький,

доктор наук державного управління, професор,

директор департаменту ХХХ,

Національний університет ХХХХ

http://orcid.org/ХХХХХХХ

 

 

НАЗВА СТАТТІ

 

Резюме (українською мовою, структуроване за композиційними елементами статті, не менше 1800 знаків з пробілами)

Ключові слова (5-8 українською): хххх, хххххххх, хххххххххххх.

 

Основний текст з обов’язковими структурно-композиційними елементами:

Постановка проблеми (загальний опис проблеми, її зв'язок із важливими науковими завданнями)

Аналіз останніх досліджень (за проблематикою та визначення невирішених раніше частин загальної проблеми)

Мета (цілі) дослідження (формулювання)

Виклад основного матеріалу (повне обґрунтування отриманих наукових результатів)

Висновки і перспективи подальших розвідок

 

Список літератури

 

References

 

 

Yakiv Yakovytsky

Doctor Science of PublicAdministration,

AssociateProfessor,

Director XXXX,

National University XXXX

http://orcid.org/ХХХХХХХ

ARTICLE’S TITLE

 

Summary, (структуроване, англійською мовою, 1800 знаків з пробілами,)

Ключові слова (5-8 англійською): ххх, хххххх.

 

Матеріал надіслано ХХ.ХХ.2019

 

 

 

 

Додаток 2

Шаблон оформлення матеріалів англійською

 

UDC…….

Yakiv Yakovytsky,

Doctor Science of PublicAdministration,

AssociateProfessor,

Director XXXX,

National University XXXX

http://orcid.org/ХХХХХХХ

 

 

ARTICLE’S TITLE

Resume

Keywords: xxxxxxxxxxxxx

 

 The general articulation of the issue and its connection with the important research and practice tasks.

The analysis of the recent publications regarding the issues this article deals with; identification of parts of the general problem that have not been previously addressed.

The purpose (the objective) of this article.

The key results and the background.

Conclusions and the prospects of the further research.

 

References

 

 

Яків Яковицький,

доктор наук державного управління, професор,

директор департаменту ХХХ,

Національний університет ХХХХ

http://orcid.org/ХХХХХХХ

 

НАЗВА СТАТТІ

 

Резюме (українською мовою, структуроване за композиційними елементами статті, не менше 1800 знаків з пробілами)

Ключові слова (5-8 українською): хххх

 

Матеріал надіслано ХХ.ХХ.2019

 

 

 

© НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ