УКР    ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ

у науковому фаховому виданні

 

  1. З метою перевірки дотримання вимог до оформлення наукової статті Міністерства освіти і науки України вона в обов’язковому порядку проходять процедуру попереднього розгляду.
    Стаття та відомості про автора надсилаються на e-mail адресу: zbirnyk_nadu@ukr.net. Назва файлу з електронною версією статті має обов’язково містити прізвище та ім’я автора (наприклад, Fesenko_K_D.doc.)

 

  2. Після отримання висновку про відповідність статті загальним вимогам автор особисто подає статтю і супроводжувальні документи відповідальному секретарю редколегії (04050, м. Київ, вул. Пугачова, 12/2, кім. 202) або поштовим відправленням на адресу НАДУ при Президентові України (04050, м. Київ, вул. Пугачова, 12/2, кім. 202).

 

 3. Для опублікування статті необхідно надати повний комплект матеріалів, який включає:

·       заяву автора (співавторів);

·       відомості про автора (співавторів).

Увага! Пункти 1-5 обов’язково заповнено українською та англійською мовами;

·  рукопис, надрукований на папері форматом А4, має бути завізований власноручним підписом автора на останній сторінці;

• електронна версія статті – текст статті в електронному вигляді обов’язково повинен відповідати паперовому варіанту;

• витяг з протоколу засідання кафедри навчального закладу (науково-методичної ради установи) за місцем роботи (навчання) автора з рекомендацією до публікації даного матеріалу;

• рецензію доктора/кандидата наук за фахом видання. Підписи на рецензіях та протоколах мають бути завірені печатками закладу;

• фотокартку автора. Надсилається окремим файлом (у форматі зображення jpg, гарної якості, можна неформальну, обсягом не менше як 800 Кб, розміром 10x12 см);

• копію квитанції про оплату, яку здійснюють автори статей, які не працюють і не навчаються в системі НАДУ при Президентові України;

• розширену анотацію (Abstract) статті англійською мовою (2-3 сторінки) та електронний файл анотації (редактор WORD (версія 1998-2003) for WINDOWS). Із резюме до статті повинна бути зрозуміла її суть, актуальність і наукова новизна. Інформаційна відкритість анотації полегшить багатьом авторам включення їхніх статей в індекс-бази даних і підвищить рівень цитування автора. Abstract – це фактично стислий виклад статті англійською мовою, її реферування.
Структура і зміст авторського резюме: 1) Проблема (Introduction); 2) Мета (Purpose); 3) Основні результати дослідження (Results); 4) Висновки та конкретні пропозиції автора (Conclusion).
Англомовний переклад статті має бути здійснений відповідними установами чи структурними підрозділами закладів вищої освіти і затверджений у встановленому порядку (підпис, печатка) або безпосередньо автором у разі наявності в нього документа, що підтверджує право професійного перекладу (копія документа має додаватись).
Авторське резюме (Abstract) має бути написане якісною англійською мовою.

 

  4. Процедура експертизи статей. Наукова редколегія здійснює внутрішню експертизу статей. У разі негативного експертного висновку статтю може бути повернуто автору на доопрацювання або відхилено. У разі відхилення статті автор може подати до редакції нову статтю не раніше, ніж через півроку. Основні причини відхилення статті: невідповідність тематиці; вузькість проблематики (локальність, що спричиняє обмеження цільової аудиторії); слабкий науково-теоретичний рівень; низька практична цінність статті; нерозгорнута (неструктурована) англомовна анотація (Abstract), недостатня для розуміння змісту статті тощо.
Одержані редакцією матеріали проходять перевірку на відповідність установленим вимогам. При їх порушенні матеріали повертаються автору (-ам) із рекомендаціями на доопрацювання. У разі відмови автора (-ів) усунути недоліки чи їхнього не усунення у визначений термін співпраця з автором (-ами) з приводу публікації матеріалів припиняється.
Редакція залишає за собою право змінювати назву статті, скорочувати її обсяг, вносити інші редакційні правки, повертати на доопрацювання, а в разі негативного експертного висновку – не рекомендувати до друку у фаховому виданні НАДУ при Президентові України. Редакція не роз’яснює позицію членів редакційної колегії щодо причин відхилення статті і не веде дискусій та переписки з авторами з приводу їхнього змістовного наповнення. Редакція має право відмовити в публікації поданих матеріалів.

 

 

 

© НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ