УКР    ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

ПРАВИЛА І ПРИКЛАДИ

ОФОРМЛЕННЯ ЦИТОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ЗА ДСТУ 8302:2015 І МІЖНАРОДНИМ СТАНДАРТОМ APA

(AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION

 

В українському тексті цитування наводиться в лапках («») в тій граматичній формі, що і в тексті джерела; якщо джерело іншомовне, то цитата має бути перекладена українською. Цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту. Цитування супроводжується у тексті посиланням на джерело у круглих дужках, де зазнається мовою джерела прізвище автора, рік видання і цитована сторінка. За умови цитування джерела без автора/авторів треба вказувати перші 2–3 слова назви, рік, цитовану сторінку, наприклад: (Основи маркетингу, 2015); (Публічне управління, 2018, с. 53) або (Звіт ООН, 2016).

Список використаних джерел (літератури) і References не нумерувати. Список використаних джерел упорядкувати за абетковим принципом, спершу вказавши джерела кирилицею, потім ті, які записані латиницею. Послідовність References треба упорядкувати за логікою подання позицій у Спискові використаних джерел.

Список літератури в романському алфавіті (References) треба оформлювати за міжнародним бібліографічним стандартом APA (American Psychological Association). Назви журналів, видавництв монографій, книг тощо на кирилиці (українській, болгарській тощо) записуються транслітеровано латиницею, після чого у квадратних дужках зазначається адекватний переклад. Позиція запису за міжнародним бібліографічним стандартом APA закінчується зазначеною у квадратних дужках мовою оригіналу, наприклад [in Ukrainian].

Транслітерації підлягають: ініціали і прізвища авторів, назви періодичних видань, назви джерел, назви видавництв та ін. Натомість місце видання не транслітерується, назва місця видання записується закріпленим в англійській традиції відповідником (Kyiv, Lviv, Kharkiv, Odesa, Moskow, Sankt Petersburg, Warsaw).

Транслітерація назв періодичних видань (журналів, збірників, газет) зазначається романізовано (латиницею) відповідно до офіційної зареєстрованої назви за номером ISSN. Якщо періодичне видання має офіційно затверджену абревіатуру, то в транслітерації доцільно використовувати її – звірити це можна на порталі ISSN (Abbreviated key title).

Періодичне видання, яке має відповідник назви англійською (зареєстроване як двомовне і відображене саме так на порталі ISSN), можна не транслітерувати і вказувати англійську назву. Усі інші назви українських, болгарських, російських періодичних видань (тобто кириличних) треба транслітерувати і вказувати переклад назви у квадратних дужках. Джерела, записані романізованою абеткою, не потрібно транслітерувати.

Під час формування References в описах україно- чи російськомовних (кириличних) джерел тип видання не вказують (напр. монографія, науково-практичні рекомендації, навчальний посібник тощо).

Для коректної транслітерації латиницею прізвищ авторів, назв книг (журналів, збірників), видавництв, якщо не зазначено трансліт в рефератах (резюме, abstract, summary), користуйтеся онлайн-конвертерами:

– для української мови: http://ukrlit.org/transliteratsiia або http://translit.kh.ua/?lat&passport; (згідно з чинною Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею»);

– для російської мови: https://translit.net/ru/

 

Основні правила оформлення References в стилі АРА

       Прізвище автора, ініціали наводяться відповідно до правил транслітерації.

       Прізвища іноземних авторів подають в оригіналі, не застосовуючи транслітерацію.

       Якщо в публікації зазначено вісім та більше авторів (редакторів укладачів), у посиланні необхідно перерахувати імена перших шести авторів, а потім вставити гри крапки (...) та додати ім’я останнього автора.

       Перед прізвищем останнього автора ставимо &.

       Назву книги наводять відповідно до правил транслітерації і в квадратних дужках перекладають англійською мовою (для перекладних видань в дужках наводять оригінальну англійську назву).

       Для англомовних книг наводять оригінальну назву.

       Назви книг, збірників або журналів виділяються курсивом.

       Назву україномовного періодичного видання (газети, журналу) наводять відповідно до правил транслітерації, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею».

       Назву україномовної статті наводять відповідно до правил транслітерації і в квадратних дужках зазначають англійською мовою.

       Назви видавництв і організацій наводять відповідно до правил транслітерації.

       Якщо видавництво (підприємство, установа, організація тощо) має офіційну англомовну назву, то можна наводити цю назву.

       Посилання на електронні ресурси описуються за тими ж правилами, додатково вказують URL-адресу.

       В кінці кожного посилання у квадратних дужках вказується мова оригінального тексту.

 

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ РІЗНИХ ВИДІВ ДЖЕРЕЛ

 

 

Приклади бібліографічного опису за ДСТУ 8302:2015

Приклади бібліографічного опису за стилем АРА

 

КНИГА

 

Книга 1 автора. Прізвище та Ініціали. Назва : відомості щодо назви. Місце видання : Видавництво, рік видання. Сторінки.

Книга17авторів. Прізвище 1, Ініціали 1, Прізвище 2, Ініціали 2, Прізвище 3, Ініціали 3, Прізвище 4, Ініціали 4, Прізвище 5, Ініціали 5, Прізвище 6, Ініціали 6, & Прізвище 7, Ініціали 7. (Рік). Назва книги [Назва книги англ. мовою]. Місце видання: Видавництво [мова тексту].

 

Тимошик М. С. Українська книга і преса в Італії. Київ : Наша культура і наука, 2015. 352 с.

Tymoshyk, М. (2015). Ukrainska knyha і presa v Italii [Ukrainian book and press in Italy]. Kyiv: Nasha kultura і nauka [in Ukrainian].

 

 

 

 

Pohrebennyk, V., & Pohrebennyk, F. (2011). Ukrainskyi rarytet. Periodychni, prodovzhuvani vydannia і neperiodychni zbirnyky XIX–XX st. [Ukrainian rarity. Periodic, continuing editions and nonperiodic collections of the XIXXX centuries.]. Drohobych: Kolo [in Ukrainian].

 

Denysenko, M. P., Dohmachov, V. M., & Kabanov, V. H. (2008). Kredytuvannia ta ryzyky [Lending and risks]. Kyiv: Osnova [in Ukrainian].

 

Книга з 2, 3 авторами. Прізвище та Ініціали 1, Прізвище та Ініціали 2 іт.д. Назва : відомості щодо назви. Місце видання : Видавництво, рік видання. Сторінки.

 

Погребенник Ф., Погребенник В. Український раритет. Періодич­ні, продовжувані видання і не­періо­дичні збірники ХІХ–ХХ ст. (1846–1986). Дрогобич : Коло, 2011. 300 с.

 

 

 

 

Денисенко М. П., Догмачов В. М., Кабанов В. Г. Кредитування та ризики : навч. посіб. Київ : Основа, 2008. 213 с.

 

Книга 4-х авторів з двома варіантами запису.

1)       Назва : відомості щодо назви / Прізвище Ініціали 1, Прізвище Ініціали 2, Прізвище Ініціали 3, Прізвище ініціали 4. Місце видання : Видавництво, рік видання. Сторінки.

2)       Прізвище Ініціали 1, Прізвище Ініціали 2, Прізвище Ініціали 3 та ін. Назва. Місце видання : Видавництво, рік видання. Сторінки.

 

1) Основи створення гнучких автоматизованих систем / Л. А. Пономаренко, Л. В. Адамович, В. Т. Музичук, А. Е. Гидрасов. Київ : Техніка, 1996. 146 с.

 

2) Пономаренко Л. А., Адамович Л. В., Музичук В. Т. та ін. Основи створення гнучких автоматизованих систем. Київ : Техніка, 1996. 146 с.

Ponomarenko, L. A., Adamovych, L. V., Muzychuk, V. Т., & Hydrasov, А. Е. (1996). Osnovy stvorennia hnuchkykh avtomatyzovanykh system [Basics of creating flexible automated systems]. Kyiv: Tekhnika [in Ukrainian].

 

Книга 5 та більше авторів. Назва : відомості щодо назви / Прізвище 1 Ініціали 1 та ін. Місце видання : Видавництво, рік видання. Сторінки.

Книга більше 7-ми авторів.

Прізвище, Ініціали.  еt al. (Рік). Назва книги транслітерована [Назва книги англійською]. Місце видання: Видавництво [мова тексту].

 

Право інтелектуальної власності: авторсько-правовий аспект : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Т. І. Биркович та ін. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2015. 280 с.

Byrkovych, Т. I. еt al. (2015). Pravo mtelektuahwi vlasnosti: avtorsko-pravovyi aspect [Intellectual property right: copyright and legal aspect]. Kyiv: Vydavnychyi tsentr KNUKiM [in Ukrainian].

КНИГА ЗА РЕДАКЦІЄЮ (БЕЗ АВТОРА)

Назва книги : відомості щодо назви / відомості про редактора / упоряд­ника. Місце видання : Видавництво, рік видання. Сторінки.

Прізвище редактора, Ініціали. (Ред.). (Рік). Назва книги [Назва книги англ. мовою]. Місце видання: Видавництво [мова тексту].

Публічне управління: термінол. слов. / уклад.:  В. С. Куйбіда, М. М. Білинська, О. М. Петроє та ін.; за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, О. М. Петроє. Київ : НАДУ, 2018. 224 с.

Kuybida, V. S., Bilynska, М. М., Petroye, О. М., Dehtiariova, І. О., Melnychenko, V. І., Vasylevska, Т. Е. …& Yarosh, N. P.  (2018). (Eds.) Publichne upravlinnia [Public Administration]. Kyiv: NADU. [in Ukrainian].

Сучасний тлумачний словник української мови : 65 000 слів / за заг. ред. В. В. Дубічинського. Харків : Школа, 2006. 1008 с.

Dubichynskyi, V. V. (Ed.) (2006). Suchasnyi tlwnachnyi slovnyk ukrainskoi movy [Modern Dictionary of Ukrainian]. Kharkiv: Shkola [in Ukrainian].

КНИГА: АВТОР ТА ПЕРЕКЛАДАЧ

Прізвище Ініціали. Назва / Прізвище Ініціали перекладача. Місце видання : Видавництво, рік видання. Сторінки.

 

Прізвище, Ініціали. (Рік). Назва книги [Назва книги англ. мовою]. (Ініціали Прізвище перекладача). Місце видання: Видавництво [мова тексту].

Мартієнко А. І. Теоретичні основи розвитку відносин власності / пер. з англ. В. Н. Перегудова. Київ : Основа, 2014. 503 с.

Martiienko, А. І. (2014). Teoretychni osnovy rozvytku vidnosyn vlasnosti [Theoretical basis of the development of property relations]. (V. N Perehudova, trans.). Kyiv: Osnova [in Ukrainian].

КНИГА: АВТОР–ОРГАНІЗАЦІЯ

Назва книги : відомості щодо назви книги / Автор-організація. Місце видання : Видавництво, рік видання. Сторінки.

Назва організації. (Рік). Назва книги [Назва книги англ. мовою] (Номер звіту*). Місце видання: Видавництво [мова тексту].

*якщо це потрібноо

Майдан від першої особи. Мистецтво на барикадах / Укр. ін-т нац. пам’яті. Київ : К.І.С., 2016. 304 с.

Ukrainskyi instytut natsionalnoi pamiati. (2016). Maidan vid pershoi osoby. Mystetstvo na barykadakh [First-person Independence Square. Art in the barricades]. Kyiv: K.I.S [in Ukrainian].

РОЗДІЛ З КНИГИ

Прізвище автора розділу Ініціали. Назва розділу. Назва книги. Місце видання : Видавництво, рік видання. Сторінки.

Прізвище автора розділу, Ініціали. (Рік). Назва розділу [Назва розділу англ. мовою]. In Назва книги [Назва книги англ. мовою] (сторінковий інтервал). Місце видання: Видавництво [мова тексту].

Вишневська Г. Г. Науково-творчий доробок кафедри міжнародного туризму. З Україною в серці відкриваємо світ: до 20-річчя каф. міжнар. туризму КНУКіМ : біобібліогр. покажч. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2017. 194 с.

Vyshnevska, Н. Н. (2017). Naukovo-tvorchyi dorobok kafedry mizhnarodnoho turyzmu [Scientific and creative work of the Department of International Tourism]. In Z Ukrainoiu v serisi vieikryvaiemo svii [With Ukraine, in the heart we open the world] (pp. 32–34). Kyiv: Vydavnychyi tsentr KNUKiM [in Ukrainian].

БАГАТОТОМНІ ВИДАННЯ

Прізвище ініціали автора багатотомної праці, Або Назва праці, якщо вона колективна. Назва багатотомної праці : відомості щодо назви / відомості про редакторів. Місце видання : Видавництво, рік або роки.

Прізвище автора багатотомної праці, Ініціали, & Прізвище редактора, Ініціали (Ред.). (Рік). Назва багатотомної праці [Назва англ. мовою]. (Діапазон томів). Місце видання: Видавництво [мова тексту].

Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. Т. 1 : Теорія державного управління / наук.-ред. колегія : В. М. Князєв (співголова), І. В. Розпутенко (співголова) та ін. Київ : НАДУ, 2011. 748 с.

Kovbasiuk, Yu. V., Kniaziev, V. M. &, Rozputenko, I. V. (Eds.). (2011). Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia [Назва англ. мовою]. (Vol. 1–8). Vol. 1. Teoriia derzhavnoho upravlinnia [Назва тому англ. мовою]. Kyiv: NADU. 748 p. [in Ukrainian].

Олійник Б. Вибрані твори : у 2 т. / ред. С. Шевчук. Київ : Українська енциклопедія, 2006.

 

Oliinyk, В. & Shevchuk, S. (Eds.). (2006). Vyhrani tvoiy [Selected Works]. (Vol. 1–2). Kyiv: Ukrainska еntsyklopеdiia [in Ukrainian].

Енциклопедія історії України: у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова), Я. Д. Ісаєвич, С. В. Кульчицький [та ін.]. Київ : Наукова думка, 2003–2013.

Smolii, V. A., Isaievych, Ya. D. & Kulchytskyi. S. V. (Eds.). (20032013). Entsyklopediia istorii Ukrainy [Encyclopedia of Ukrainian History]. (Vol. 1–10). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

БАГАТОТОМНЕ ВИДАННЯ (ОКРЕМИЙ ТОМ)

Прізвище Ініціали. Назва багатотомного видання : відомості щодо назви. Номер тома. Назва тому. Місце видання : Видавництво. Сторінки.

Прізвище автора тома, Ініціали. (Рік). Назва томy. Ініціали Прізвище редактора (Ред.).  Назва багатотомного видання [Назва багатотомного видання англ. мовою]. (Номер тома). Місце видання: Видавництво [мова тексту].

Франко І. Зібрання творів. У 50 т. Т. 41 : Літературно-критичні праці, 1890–1910. Київ : Наукова, думка, 1984. 470 с.

Franko, І. (1984). Literatumo-krytychni pratsi, 1890–1910. In Zibrannia tvoriv u 50 t. [Collected works in 50 volumes]. (Vol. 41). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

АВТОРЕФЕРАТ АБО ДИСЕРТАЦІЯ

 

Прізвище Ініціали. Назва роботи : відомості щодо назви / Ун-т, в якому захищено роботу. Місто, рік. Сторінки.

Прізвище, Ініціали. (Рік). Назви роботи: [Назва англ. мовою]. (Тип роботи із зазначенням наукового ступеня автора). Університет, в якому захищено дисертацію, Місто [мова тексту].

 

 

Кияниця Є. О. Розвиток зв’язків бібліотек з громадськістю в соціокультурному просторі регіону : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.03 «Книго­знавство, бібліотекознавство, бібліо­графо­знавство» / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. Київ, 2017. 20 с.

Kyianytsia, Ye. О. (2017). Rozvytok zviazkiv bibliotek z hromadskistiu v sotsiokulturnomu pros tori rehiomi [Development of libraries relations with the public in the socio-cultural space of the region]. (Extended abstract of candidate’s thesis). Kyiv National University of Culture and Arts. Kyiv [in Ukrainian].

 

 

Кияниця С. О. Розвиток зв’язків бібліотек з громадськістю в соціо­культурному просторі регіону : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.03 / Київ. мац. ун-т культури і мистецтв. Київ, 2017. 220 c.

Kyianytsia, Ye. O. (2017). Rozvytok zviazkiv bibliotek z hromadskistiu v sotsiokulturnomu prostori rehiomi [Development of libraries relations with the public in the socio-cultural space of the region]. (Candidate’s thesis). Kyiv National University of Culture and Arts. Kyiv [in Ukrainian].

 

 

Примітка:

дис. ... канд. наук = Candidate’s thesis

дис. ... д-ра наук = Doctor’s thesis

автореф. дис. ... канд. наук = Extended abstract of candidate’s thesis

автореф. дис. ... д-ра наук = Extended abstract of Doctor’s thesis

 

СТАТТІ У ЗБІРНИКУ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Прізвище, Ініціали. Назва виступу. Назва збірника матеріалів конференції : відомості про конференцію. Місце видання : Видавництво, рік. Сторінки.

Прізвище, Ініціали. (Рік). Назва виступу [Назва виступу англ. мовою], Відомості про конференцію [Відомості про конференцію англ. мовою]. Місце видання [мова тексту].

Воронов О. І. Вміння приймати управлінські рішення як базова кваліфікаційна характеристика державного службовця. Державна служба та публічна політика: проблеми і перспективи розвитку : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 27 трав. 2016 р.) / за заг. ред. А. П. Савкова, М. М. Білинської, С. В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2016. –  С. 386–388.

Voronov, O. I. (2016). Vminnia pryimaty upravlinski rishennia yak bazova kvalifikatsiina kharakterystyka derzhavnoho sluzhbovtsia [Назва статті англ. мовою]. Derzhavna sluzhba ta publichna polityka: problemy i perspektyvy rozvytku: materialy shchorich. Vseukr. nauk.-prakt. konf. za mizhnar. uchastiu [Назва конференції англ. мовою]. Kyiv: NADU [in Ukrainian].

Цветкова Л. Ю. Танець як засіб міжкультурної комунікації: історичний аспект. Хореографія XXI століття: мистецький та освітній потенціал : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 15–16 квіт. 2016. Київ : КНУКіМ, 2016. С. 294–298.

Tsvictkova, L. Yu. (2016). Tanets yak zasib mizhkulturnoi komunikatsii: istorychnyi aspekt [Назва виступу англ, мовою], Khoreohnifiia XXI stolitlia: mystetskyn ta osvitnii polenlsia: materialy Vseukrainskoi naukovo-praktyclinoi konferentsii [Choreography of the XXI century: artistic and educational potential, Proceedings of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference]. Kyiv [in Ukrainian].

Примітка:

Тези доповідей

Abstracts of Papers

Матеріали (праці) конференції (симпозіуму, з’їзду, семінару)

Proceedings of the Conference (Symposium, Сongress, Seminar)

Матеріали ІІІ Міжнар. конференції (симпозіуму, з’їзду, семінару)

Conference Title Proceedings of the 3rd International Conference (Symposium, Congress, Seminar)

Матеріали ІІ Всеукраїнської конференції

Proceedings of the 2nd All-Ukrainian Conference

Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції

Proceedings of the 5th All-Ukrainian Scientific and Practical Conference

ЗАКОНОДАВЧІ ДОКУМЕНТИ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

Примітка: При посиланні на Закон можна не транслітерувати його назву, оскільки Закон офіційно перекладений на сайті Верховної Ради.

Назва закону або іншого документу : відомості щодо назви. Місце видання : Видавництво, рік. Сторінки.

Назва закону або статуту або наказу. Номер закону § Номер розділу номер статті. (Рік затвердження).

Конституція України : офіц. текст. Київ : КМ, 2015. 98 с.

Konstytutsiа Ukrainy (2015). Ofits. tekst. Kyiv [in Ukrainian].

Конституція України. Дата оновлення 07.02.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show (дата звернення 10.09.2019).

 

Konstytutsiia Ukrainy. Data onovlennia 07.02.2019. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show

Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12.05.2015 р. № 389-VIII. Голос України. 2015. 10 черв. (№ 101). С. 12.

 

Pro pravovyi rezhym voiennoho stanu: Zakon Ukrainy vid 12.05.2015 r. № 389-VIII. (2015). Holos Ukrainy – Voice of Ukraine, 101, 12.

Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII. Дата оновлення: 12.03.2017. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/page (дата звернення: 17.03.2017).

Pro zapobihannia koruptsii: Zakon Ukrainy vid 14.10.2014 r. № 1700-VII. Data onovlennia: 12.03.2017. Retrieved from: http://zakon0.rada.gov.ua/ laws/show/1700-18/page

Про порядок класифікації надзвичайних ситуацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 15.06.1998 р. № 1099. Офіційний вісник України. 1998. № 28. Ст. 1062.

Pro poriadok klasyfikatsii nadzvychainykh sytuatsii: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 15.06.1998 r. № 1099. (1998). Ofitsijnyj visnyk Ukrainy [Official Gazette of Ukraine], 28, art. 1062.

Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25–26. Ст. 131.

Kryminalnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 05.04.2001 r. № 2341-III. (2001). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 25–26, art. 131.

СТАНДАРТИ

Назва документа: номер, дата введення в дію. Місце видання: Видавництво, рік. Сторінки.

Назва документа [Назва англ. мовою] (Рік). Номер, дата введення в дію. Місце видання: Видавництво [мова тексту].

Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення і правила складання: ДСТУ 8302:2015 [Чинний з 01.07.2017]. Київ: Держстандарт України, 2016. 16 с.

Infonnatsiia ta dokumentatsua. Bibliohraflchne posylannia. Zahalni polozhennia і pravyla skladcmnia [Information and documentation. Bibliographic link. General rules and rules of drafting]. (2016). DSTU 8302: 2015 from 1st

July 2017. Kyiv: Derzhstandart Ukrainy [in Ukrainian].

СТАТТЯ З ЖУРНАЛУ

Прізвище Ініціали. Назва статті. Назва журналу. Рік. Номер журналу. Сторінка(и).

Прізвище, Ініціали. (Рік). Назва статті [Назва статті англ. мовою]. Назва журналу, номер журналу, сторінковий інтервал. doi:ххх [мова тексту].

Войцих Н. Державна політика в українському інформаційному просторі: стан та проблеми. Український інформаційний простір. 2013. № 1. С.10–14.

 

Voitsykh, N. (2013). Derzhavna polityka v ukrainskomu informalsiinomu prostori: stan ta problemy [Slate policy in the Ukrainian information space: state and problems]. Ukrainskyi infornuitsiinyi prostir, I, pp. 10-14. doi: 10.1037//0033-2909.126.6.910 [in Ukrainian].

СТАТТЯ З ГАЗЕТИ

Прізвище Ініціали. Назва статті: відомості щодо назви. Назва газети. Рік Число місяць. Сторінка(и).

Прізвище, Ініціали. (Дата випуску). Назва етапі [Назва статті англ. мовою]. Назва газети, сторінковий інтервал [мова тексту].

Тимошик М. Знаряддя боротьби – правда про Україну: Як пресове бюро Дипломатичної місії УНР у Римі працювало на авторитет своєї держави. День. 2014. 28–29 берез. С. 22.

Tymoshyk, М. (2014, March 28–29). Znariaddia borotby pravda pro Ukrainu: Yak presove biuro Dyplomatychnoi misii UNR u Rymi pratsiuvalo na avtorytet svoici derzhavy [An Instrument of Struggle the Truth about Ukraine. The Way the Diplomatic Mission of UNR in Rome Press Bureau Worked on the Authority of its State]. Den. p. 22 [in Ukrainian].

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

Стаття з газети

Плахта Д. «Візуальна публіцистика майбутнього»: на які роздуми наштовхнули львів’ян Дні «Дня». День. 2018. 13 черв. URL: https://day.kyiv.ua/ en/article/society/visual-journalism-future (дата звернення: 11.06.2018).

Plakhta, D. (2018, June 11). «Vizualna publitsystyka maibutnoho»: na yaki rozdumy nashtovkhnuly Ivivian Dni «Dnia» [«Visual journalism of the future»: Wat did Den’s Day get Leopolitans to think about»]. Den. Retrieved from https://day.kyiv.ua/en/articIe/society/visual- journalism-future [in Ukrainian].

СТАТТЯ З ЕЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛУ

Котоминна А. Световые и теневые картины и «искусство проекции» в России конца ХІХ – начала XX вв. Киноведческие записки. Вып. 99. URL: http://www.kinozapiski.ni/ data/homc/articlcs/attache/99_l 35_170.pdf (дата звернення: 15.01.2018).

Kotomina, A. Svetovye і lenevye karliny і «iskusslvo proekeii» v Rossii konca XIX nachala XX vv. [Light and shadow paintings and the “art of projection” in Russia at the end of the XTX early XX centuries]. Kinovedcheskie zapiski, 99. Retrieved from http://www.kinozapiski.ni/data/ home/articles/ attache/99_135_170.pdf/ [in Russian].

ЕЛЕКТРОННА КНИГА

Тимошик М. Видавнича справа та редагування. Київ : Ін Юре, 2004, 224 с. URL: httDS://issuu.com /vsriourn/docs/vvdavnvchasDiavatvmoshik (дата звернення: 07.06.2018).

Tymoshyk, M. (2004). Vvdavnycha sprava ta redahuvannia [Publishing and editing]. Kyiv: Tn Yure. Retrieved from https://issuu.com /vsriourn/docs/vvdavnvchaspravatvmoshik [in Ukrainian].

САЙТ

Українська Православна Церква. Чернігівська і Новгород-Сівсрська спархія : офіц. сайт. URL: http://orthodox.com.ua/ (дата звернення: 11.06.2018).

Ukrainska Pravoslavna Tscrkva. Chcrnihivska і Novhorod-Siverska yeparkhiia. (2018). Ofitsiinyi sait Chcmihivskoi yeparkhii [Official site of Chcmihiv diocese]. Retrieved from http://orthodox.com.ua/ [in Ukrainian].

АРХІВНІ МАТЕРІАЛИ

 

Назва документа // Назва архіву. Номер фонду. Номер опису. Номер справи. Аркуші.

Прізвище, Ініціали. (Рік, Місяць Число). Назва документа [Назва документа англ. мовою] (Фонд, Опис, Справа). Назва архіву. Місце знаходження [мова тексту].

 

 

Протоколи засідання комісій но утворенню Української національної  бібліотеки, 1918 р. // Центральним державний історичний архів України. Ф. 1235 Грушевські – історики та філологи, 1830–1958 рр. On. 1. Спр. 1055. Чернетки. 4 арк.

 

Protokoly zasidannia komisii ро utvorenniu Ukrainskoi nalsionalnoi biblioteky, 1918 r. [Protocols of the sessions of the committees on the formation of the Ukrainian National Library, 1918] (Fund 1235 Hrushcvski istoryky ta I filolohy, 18301958 rr. Inventory 1. File 1055 Chemetky. Central State Historical Archive of Ukraine, Kyiv [in Ukrainian].

 

 

НАПИСАННЯ ЗАГАЛЬНОПРИЙНЯТИХ СКОРОЧЕНЬ

СЛІВ АНГЛІЙСЬКОЮ

 

Cтаття = Аrticle

Вип., № = Issue (Is.)

У книзі (У кн.:) = in

Том (Т.) =  Vol.

Серія (Сер.) = Ser.

Частина (Ч.) = Part

Розділ = Chapter (Сh.)

та ін. = еt al.

URL = Retrieved from

Дата звернення = Accessed

Публікація без року (Б. р.) = No date (N. d.)

Без місця публікації (Б. м.) = No place (N. p.)

Спец. випуск (розділ) = Special issue (section)

Джерело українською = [in Ukrainian]

Джерело російською =[in Russian]

І = &

 

 

© НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ